Struensee Gemeinschaftsschule Satrup

Stand: 28.09.2018 12:51

28.9.2018 Freitag
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 5a, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 9d, Projekt

Std.ArtFachRaumBemerkung
5a
2Vertretungmat809 
5c
6Entfall------ 
5d
1Betreuungwel808 
6a
4BetreuungspoHa1 
6b
5Vertretungmat711 
6Entfall------ 
6c
2VertretungspoHa1 
7a
5Betreuungpkkun7ComPK Kunst
6Entfall------PK Kunst
7b
5Betreuungpkkun7ComPK Kunst
6Entfall------PK Kunst
7c
5Betreuungpkkun7ComPK Kunst
6Entfall------PK Kunst
7d
5Betreuungpkkun7ComPK Kunst
6Entfall------PK Kunst
9d
3VertretungspoHa1 
Projekt
3Entfall------Unterricht im Klassenverband
4Entfall------Unterricht im Klassenverband
-----
2Entfall------ 

Untis Stundenplan Software